مرکز تحقیقات چشم پوستچی 

Feature Slides

Affiliation
فارسی:
مرکز
تحقیقات چشم پزشكي پوستچي ، گروه چشم ، بیمارستان خلیلي ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران .

English:
Ophthalmology Research Center (Poostchi), Department of Ophthalmology
Khalil Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran