فعالیت های مرکز تا کنون

تصویب طرح تحقیقاتی در معاونت پژوهشی دانشگاه (195 طرح)


راه اندازی آزمایشگاه بخش چشم PCR


تشکیل جلسات هفتگی شورای پژوهشی بخش چشم با حضور اساتید محترم بخش چشم


تشکیل جلسات مشترک با معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تهیه و ضبط و ثبت اسلاید از بیماران با استفاده از دستگاه اسلیت لامپ


راه اندازی دستگاه الکتروفیزیولوژی


تحقيق در زمينه سلولهاي بنيادي قرنيه ،تحقيق در زمينه سلولهاي بنيادي در چشم


طراحي و اجراي سيستم ثبت استاني در زمینه چشم پزشکی 


 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713