ارانه خدمات مرکزتحقیقات چشم:
*ارائه مشاوره طراحی  توسط متخصص پزشکی اجتماعی

*ارائه مشاوره آماری توسط متخصص آمار

*ارائه خدمات ویراستاری مقالات و ارسال مقالات به ژورنالها ی معتبر


*برگزاری کارگاه های آموزش روش تحقیق و مقاله نویسی

*کامل کردن پرونده اساتید از لحاظ تعداد مقاله ها و تعداد داوری های انجام شده جهت ارتقاء


*راهنمایی رزیدنت ها و اینترن ها در ثبت طرح در سیستم پژوهشیار و مراحل تصویب ،  نگارش پایان نامه  ، دفاع از طرح های پایان نامه 


*پیگیری طرح های تحقیقاتی اساتیدApproval letter   کد کمیته اخلاق ، بودجه طرح ، اقساط پرداختی و زمان دریافت  ، ثبت در 

Data bank
 مرکز ، ارزیابی Citation و  H -index  مقالات مرکز ،گرفتن جوایز تخصیص یافته به  مقالات چاپ شده  در ژورنال های معتبر.


1.      


 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713