تاریخچه بخش چشم و مرکز تحقیقات

سابقه اولین بخش چشم پزشکی شیراز به سال های اواسط دهه بیست بر می گردد. در اواسط سال های 1327- 1325 در بیمارستان سعدی شیراز اولین بخش چشم پزشکی شامل بخش بیماران بستری با حدود 30 تخت و درمانگاه بیماران سرپایی ایجاد شده است. این بخش مسئولیت آموزش اولین دوره های دانشجویان پزشکی را در شیراز به عهده داشته است.اولین رئیس بخش چشم دانشکده پزشکی آقای دکتر بیدل بودند که تا سال 1339 این مسئولیت را بر عهده داشتند. اولین دوره آموزش دستیار در سال 1334 در بخش چشم آغاز گردیده است و آقای دکتر حیدرعلی نجابت نخستین متخصص چشم پزشکی فارغ التحصیل دانشگاه شیراز بودند. ایشان از سال 1337 به عنوان رئیس درمانگاه چشم انتخاب شده و سپس به عنوان مربی افتخاری بخش چشم تا سال 1354 در امر آموزش با بخش همکاری داشته اند. همزمان در بیمارستان نمازی شیراز (که در سال های اولیه وابسته به دانشگاه نبوده است) در سال 1333 بخش چشم پزشکی تأسیس شده که مسئولیت بخش را آقای دکتر احمد معتمدریاضی به عهده داشته اند. از سال 1339 و در پی انتقال آقای دکتر بیدل و با دعوت رئیس وقت دانشگاه شیراز آقای دکتر ریاضی به عنوان مسئول بخش چشم پزشکی انتخاب شدند. در سال 1346 بخش چشم به بیمارستان خلیلی منتقل گردیده و آموزش دانشجویان و دستیاران در این بیمارستان ادامه یافته است. آقای دکتر علی اصغر خدادوست که از دستیاران بخش چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز بودند پس از تکمیل تحصیلات تخصصی در آمریکا در سال 1347 به شیراز بازگشته و به عنوان رئیس بخش چشم منصوب شدند و در این سال ها است که بخش چشم پزشکی شیراز به عنوان بخش اول چشم پزشکی کشور در همه زمینه ها رشد و تکامل داشته و به خصوص اولین پیوندهای
 قرنیه مدرن در ایران در این بیمارستان صورت گرفت. آقای دکتر اشرف زاده و مرحوم آقای دکتر ستایش در سال 1351 و آقای دکتر امین لاری در سال 1355 و آقای دکتر روزیطلب در سال 1356 و آقای دکتر عطارزاده در سال 1358 به عنوان اعضای هیئت علمی بخش شروع به فعالیت می کنند. پس از مرحوم دکتر ستایش ، آقای دکتر روزیطلب از سال 1364 تا 1385 (به جز دو دوره یکساله) مسئولیت بخش چشم را به عهده داشته اند.پس از آن آقایان دکتر نجابت ،دکتر جهادی ودکتر اوجی مدیریت گروه را بر عهده داشتند و هم اکنون آقای دکتر مجید فروردین مدیربخش چشم می باشند. در حال حاضر بخش چشم دارای 20 عضو هیئت علمی، 24 دستیار و فلوشیپ در رشته های سگمان قدامی ، سگمان خلفی، چشم پزشکی اطفال و استرابیسم و پاتولوژی می باشد. بخش های بستری شامل بخش بیمارستان خلیلی با 46 تخت و بخش چشم بیمارستان شهید آیت ا... دستغیبب با 15 تخت بستری می باشد. درمانگاههای مطهری، پوستچی و شهید دستغیب شامل 20 درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی چشم بوده و روزانه پذیرای صدها نفر از بیماران چشمی می باشند. همچنین مرکز تحقیقات چشم درمانگاه پوستچی از دیگر مراکز بخش چشم پزشکی می باشد که در سال 1379تا سیس گردید که ریاست مرکزازآن سال تا 1388 بر عهده ی آقای دکتر عطارزاده بوده و پس از بازنشستگی ایشان آقای دکتر طا لب نژاد ریاست این مرکز را بر عهده گرفته اند.
 
 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713