بسم الله الرحمن الرحیم


1- بیست و هفتمین سمینار سالیانه چشم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز : روش های تشخیصی تصویربرداری در چشم پزشکی
لیست کلیه کنگره های و سمینارهای داخلی چشم : irso.org/Arc_meeting.aspx
لیست کلیه کنگره های و سمینارهای خارجی چشم : irso.org/Arc_meeting.aspx


 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713