کنفرانس های ارائه شده توسط اساتید:


Acid and Alkali Injuries of the Eye

Anomolous Optic Disc

Case-Control study

Study Designs
 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713