کنفرانس های ارائه شده توسط دستیاران :
  • OPD Presentation (تاریخ: 96/10/18) :  برای دانلود پاورپوینت این جلسه کلیک کنید.
 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713