تماس با ما

مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ايران،شيراز،بولوار زند،ابتدای خيابان پوستچی
روبروی دانشکده پزشکی
تلفن: 32302830-71-98+
فاكس : 32355936-71-98+

(مرکز تحقیقات چشم پزشکی موقتاً به بیمارستان خلیلی ، دفتر بخش چشم انتقال یافته است،
در صورت نیاز با شماره 36291779-071 تماس حاصل فرمایید.)

آدرس الکترونیکی : psorc@yahoo.com

 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713