نظرسنجی وب سایت
 
خواهشمند است نظر خود را درباره وب سایت مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی، اعلام فرمایید.
 
گرافیک سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
  ضعیف
متوسط
  
خوب
محتوای اطلاعاتی ارائه شده توسط سایت راچگونه ارزیابی می کنید؟
  ضعیف  
متوسط
   
خوب
لطفاً هر گونه نظر و پیشنهاد برای بهبود اینوب سایت دارید، در جعبه متنی مقابل بنویسید.
 
    
 
 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713