کافی نت مرکز تحقیقات چشم ، هر روز (به جز پنجشنبه ها) از ساعت 8 الی  15  در اختیار اساتید و دستیاران و دانشجویان می باشد 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713