مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از مراکز چشم پزشکی می باشد که در سال 1379 تأسیس گردیده. 
سابقه  بخش چشم پزشکی شیراز به سال های اواسط دهه بیست بر می گردد. ریاست این مرکز تاسال 1388 بر عهده ی آقای دکتر عطارزاده بوده و پس از بازنشستگی ایشان آقای دکتر طالب نژاد ریاست این مرکز را بر عهده گرفته اند.

Feature Slides


خوش آمدگویی رئیس مرکز تحقیقات
ورود شما را به سايت مركز تحقيقات چشم پزشكی دانشگاه علوم پزشكی شيراز خير مقدم عرض می نمايم.ادامه
دکتر محمد رضا طالب نژاد 
استاد بخش چشم دانشگاه علوم پزشکی
شیراز - فلوشیپ چشم پزشکی اطفال
واسترابیسم

 


 
                        

                                  

 

Affiliation مرکز تحقیقات چشم پزشکی

مرکزتحقیقات چشم پزشكی پوستچی،
گروه چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز
شیراز، ایران

   poostchi Ophthalmology  
Research Center 
Department of Ophthalmology
Shiraz Universtiy of
Medical Sciences
Shiraz, Iran


سمینار سالیانه چشم پزشکی 1395