مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از مراکز چشم پزشکی می باشد که در سال 1379 تأسیس گردیده. 
سابقه  بخش چشم پزشکی شیراز به سال های اواسط دهه بیست بر می گردد. ریاست این مرکز تاسال 1388 بر عهده ی آقای دکتر عطارزاده بوده و پس از بازنشستگی ایشان آقای دکتر طالب نژاد ریاست این مرکز را بر عهده گرفته اند.

Feature Slides

همایش نگار-پورتال کنگره هاو سمینارها1394-8-18

  لطفا جهت ورود به سامانه همایش چشم پزشکی سالیانه اینجا کلیک کنید.

 پورتال همایش های پزشکی کشور 

پورتال همایش ها ،کنگره ها و سمینار های استان فارس