مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از مراکز چشم پزشکی می باشد که در سال 1379 تأسیس گردیده. 
سابقه  بخش چشم پزشکی شیراز به سال های اواسط دهه بیست بر می گردد. ریاست این مرکز تاسال 1388 بر عهده ی آقای دکتر عطارزاده بوده و پس از بازنشستگی ایشان آقای دکتر طالب نژاد ریاست این مرکز را بر عهده گرفته اند.

Feature Slides

پذیرش فلوشیپ بین المللی در بخش دانشگاه علوم پزشکی شیراز. Attractin International Fellowship in Ophthalmology Department
1394-8-18

لطفا جهت مشاهده اطلاعات کامل به  وب سایت انگلیسی مرکز تحقیقات چشم پوستچی مراجعه فرمایید.