مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از مراکز چشم پزشکی می باشد که در سال 1379 تأسیس گردیده. 
سابقه  بخش چشم پزشکی شیراز به سال های اواسط دهه بیست بر می گردد. ریاست این مرکز تاسال 1388 بر عهده ی آقای دکتر عطارزاده بوده و پس از بازنشستگی ایشان آقای دکتر طالب نژاد ریاست این مرکز را بر عهده گرفته اند.

Feature Slides

ارائه مشاوره آماری پایان نامه و طرح پژوهشی

sorc sorc

1394-12-24

مشاوره آماری پایان نامه وطرح های پژوهشی  (سه شنبه هرهفته ساعت 10 الی 12 )  توسط خانم دکترنرگس روستا  در مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی صورت میگیرد.