مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از مراکز چشم پزشکی می باشد که در سال 1379 تأسیس گردیده. 
سابقه  بخش چشم پزشکی شیراز به سال های اواسط دهه بیست بر می گردد. ریاست این مرکز تاسال 1388 بر عهده ی آقای دکتر عطارزاده بوده و پس از بازنشستگی ایشان آقای دکتر طالب نژاد ریاست این مرکز را بر عهده گرفته اند.

Feature Slides

ارائه خدمات پژوهشی توسط متخصص پزشکی اجتماعی1396-11-8

به نام خدا

مشاوره طراحی پایان نامه و طرح های پژوهشی در روز های شنبه ، دوشنبه و چهارشنبه هرهفته توسط خانم دکتر مهدوی آزاد ، متخصص پزشکی اجتماعی  در مرکز تحقیقات چشم انجام خواهد گرفت .