مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکی از مراکز چشم پزشکی می باشد که در سال 1379 تأسیس گردیده. 
سابقه  بخش چشم پزشکی شیراز به سال های اواسط دهه بیست بر می گردد. ریاست این مرکز تاسال 1388 بر عهده ی آقای دکتر عطارزاده بوده و پس از بازنشستگی ایشان آقای دکتر طالب نژاد ریاست این مرکز را بر عهده گرفته اند.

Feature Slides

مراسم تودیع و معارفه دستیاران چشم پزشکی1397-7-21

به نام خدا

در تاریخ 97/07/10 مراسم تودیع و معارفه دستیاران چشم پزشکی در حضور اساتید هیئت علمی این بخش و همچنین دکتر تابعی رئیس گروه اخلاق پزشکی دانشگاه انجام شد