دکتر محمدرضا طالب نژاد
رئیس مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی
استاد بخش چشم دانشگاه علوم پزشکی شیراز
فلوشیپ چشم پزشکی اطفال واسترابیسم
CV
 
 

 
 
 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713