اعضای هیئت علمی

 

 

CV

 دکتر محمود نجابت

دانشیار بخش چشم

nejabatm@sums.ac.ir

o       بيماريهاي قرنيه

o       زخم هاي قرنيه

o       خشكي چشم و عوارض آن

o       سلولهاي بنيادي و چشم

o       کانژکتویت بهاره   

o       قوز قرنیه

 

CV

 دکتر مجید فروردین جهرمی 

استاد بخش چشم

majedfarvardin@Yahoo.com

o       عيوب انكساري و آمبليوپي

o       بررسي اختلالات بينايي اصلاح نشده در سطح استان

o       غربالگری ديد در سن قبل از 3 سالگي

o       ژنتيك و چشم پزشكی

 

CV

دکتر محمدرضا طالب نژاد

استاد بخش چشم

talebnejadmr@yahoo.com

o       عيوب انكساري و آمبليوپي

o       بررسي اختلالات بينايي اصلاح نشده در سطح استان

o       غربالگری ديد در سن قبل از 3 سالگي

o       ژنتيك و چشم پزشكی

 

CV

 دکتر محسن فروردین جهرمی

استاد بخش چشم

mohsenfarvardin @yahoo.com

o       ديابتيك رتينوپاتي

o       رتینوپاتی نوزادان نارس

o       شیوع دژنراسیون مرکز بینایی وابسته به سن  نارسی

o       انسداد عروق شبکیه

o       درمان فاکتورضد رشد اندوتلیال عروقی

 

CV

دکتر محمدرضا رازقی نژاد

 استاد بخش چشم

razeghinejad@yahoo.com

o       گلوكوم و انواع و فراواني

o       پراكندگي بيماري گلوكوم و شيوع آن

o       گلوكوم زاويه باز

o       غربالگری گلوكوم

o       گلوکوم زاویه بسته

o       آب سیاه

 

CV

 دکتر حسین اشرف

دانشیار بخش چشم

hossienashraf@yahoo.com

o       ديابتيك رتينوپاتي

o       رتینوپاتی نوزادان نارس

o       شیوع دژنراسیون مرکز بینایی وابسته به سن  نارسی

o       انسداد عروق شبکیه

o       درمان فاکتورضد رشد اندوتلیال عروقی

 

CV

 دکتر حسین موحدان 

دانشیار بخش چشم

hosseinmovahedan@yahoo.com

o       بيماريهاي قرنيه

o       زخم هاي قرنيه

o       خشكي چشم و عوارض آن

o       سلولهاي بنيادي و چشم

o       کانژکتویت بهاره

o       قوز قرنیه

CV

 دکتر رامین صلوتی

دانشیار بخش چشم

  saloutir@hotmail.com

 

o       بيماريهاي قرنيه

o       زخم هاي قرنيه

o       خشكي چشم و عوارض آن

o       سلولهاي بنيادي و چشم

o       کانژکتویت بهاره

o       قوز قرنیه

 

CV

 دکتر ناصر اوجی 

استاد بخش چشم

owjin@sums.ac.ir

o       بیماریهای تیروئید در چشم

o       تومورهای چشمی

o       سیستم ثبت کشوری تومورها

 

CV

 دکتر منصور رحیمی

دانشیار بخش چشم

mrahimi@hotmail.co.uk

o       ديابتيك رتينوپاتي

o       رتینوپاتی نوزادان نارس

o       شیوع دژنراسیون مرکز بینایی وابسته به سن  نارسی

o       انسداد عروق شبکیه

o       درمان فاکتورضد رشد اندوتلیال عروقی

 

CV 

دکتر معصومه اقتداری

دانشیار بخش چشم

eghtedarim@gmail.com
 

 

o       پاتولوژی سلولهای بنیادی قرنیه

o       پاتولوژی سلولهای بنیادی شبکیه

 

CV

 دکتر حسین جمالی
 

استادیار بخش چشم

jamali.md_ophthal@yahoo.com

 

o       بيماريهاي قرنيه

o       زخم هاي قرنيه

o       خشكي چشم و عوارض آن

o       سلولهاي بنيادي و چشم

o       کانژکتویت بهاره

o       قوز قرنیه

 

 

CV

 دکتر شهرام بامداد

دانشیار بخش چشم

bamdadsh@sums.ac.ir

 

o       بيماريهاي قرنيه

o       زخم هاي قرنيه

o       خشكي چشم و عوارض آن

o       سلولهاي بنيادي و چشم

o       کانژکتویت بهاره

o       قوز قرنیه

 

CV

 دکتر مهرداد آفرید

دانشیار بخش چشم

afaridm@sums.ac.ir

 

o       ديابتيك رتينوپاتي

o       رتینوپاتی نوزادان نارس

o       شیوع دژنراسیون مرکز بینایی وابسته به سن  نارسی

o       انسداد عروق شبکیه

o       درمان فاکتورضد رشد اندوتلیال عروقی

 

 

CV 

 دکتر محمدحسین نوروززاده

استادیار بخش چشم

norozzadeh@gmail.com

o       ديابتيك رتينوپاتي

o       رتینوپاتی نوزادان نارس

o       شیوع دژنراسیون مرکز بینایی وابسته به سن  نارسی

o       انسداد عروق شبکیه

o       درمان فاکتورضد رشد اندوتلیال عروقی

 

 CV

دکتر محمدرضا خلیلی

 استادیار بخش چشم

khalilimr@sums.ac.ir

 

o       عيوب انكساري و آمبليوپي

o       بررسي اختلالات بينايي اصلاح نشده در سطح استان

o       غربالگری ديد در سن قبل از 3 سالگي

o       ژنتيك و چشم پزشكی

 

 CV

 دکتر معصومه معصوم پور

استادیار بخش چشم

masoumm@sums.ac.ir

o       گلوكوم و انواع و فراواني

o       پراكندگي بيماري گلوكوم و شيوع آن

o       گلوكوم زاويه باز

o       غربالگری گلوكوم

o       گلوکوم زاویه بسته

o       آب سیاه

 

CV


دکتر منصوره باقری

استادیار بخش چشم

mansooreh_bagheri@yahoo.com

 

 

 

o       پاتولوژی سلولهای بنیادی قرنیه

o       پاتولوژی سلولهای بنیادی شبکیه

 

CV

دکتر حمیده مهدوی آزاد

هیئت علمی پژوهشی
مرکز تحقیقات چشم پوستچی

drmahdavih@gmail.com

 

o       مطالعات غربالگری بیماری های چشمی اطفال و بزرگسال

o       مطالعات هزینه- فایده  و هزینه اثر بخشی اقدامات غربالگری و پیشگیری در زمینه چشم پزشکی

o       مطالعات دانش، نگرش و عملکرد (KAP ) مردم در خصوص فاکتورهای خطر و معیارهای پیشگیری از بیماریهای شایع چشمی

o       مطالعات کیفیت زندگی بیماران چشمی 

o       مطالعات مربوط به ترجمه و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه های مرتبط با کیفیت زندگی بیماران چشمی

o       مطالعات مرتبط با دسترسی و استفاده از سیستم ارائه خدمات چشم پزشکی

o       مطالعات مربوط با تبعیت دارویی در بیماران چشمی

 

  
 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713