اعضای هیئت علمی  
 

 

CV

 دکتر محمود نجابت
دانشیار بخش چشم

nejabatm@sums.ac.ir

- بيماريهاي قرنيه

- زخم هاي قرنيه

- خشكي چشم و عوارض آن

- سلولهاي بنيادي و چشم

- کانژکتویت بهاره 

- قوز قرنیه

 

CV

 دکتر مجید فروردین جهرمی 
استاد بخش چشم
majedfarvardin@Yahoo.com

- عيوب انكساري و آمبليوپي

- بررسي اختلالات بينايي اصلاح نشده در سطح استان

- غربالگری ديد در سن قبل از 3 سالگي

- ژنتيك و چشم پزشكی

 

CV

دکتر محمدرضا طالب نژاد
استاد بخش چشم
talebne
jadmr@yahoo.com

- عيوب انكساري و آمبليوپي

- بررسي اختلالات بينايي اصلاح نشده در سطح استان

- غربالگری ديد در سن قبل از 3 سالگي

- ژنتيك و چشم پزشكی

 

CV

 دکتر محسن فروردین جهرمی
استاد بخش چشم
mohsenfarvardin @yahoo.com

- ديابتيك رتينوپاتي

- رتینوپاتی نوزادان نارس

- شیوع دژنراسیون مرکز بینایی وابسته به سن  نارسی

- انسداد عروق شبکیه

 - درمان فاکتورضد رشد اندوتلیال عروقی

 

CV

دکتر محمدرضا رازقی نژاد
 استاد بخش چشم
ra
zeghinejad@yahoo.com

- گلوكوم و انواع و فراواني

- پراكندگي بيماري گلوكوم و شيوع آن

- گلوكوم زاويه باز

- غربالگری گلوكوم

- گلوکوم زاویه بسته

- آب سیاه 

 

CV

 دکتر حسین اشرف
دانشیار بخش چشم
hossienashraf@yahoo.com

- ديابتيك رتينوپاتي

- رتینوپاتی نوزادان نارس

- شیوع دژنراسیون مرکز بینایی وابسته به سن  نارسی

- انسداد عروق شبکیه

 - درمان فاکتورضد رشد اندوتلیال عروقی

 

CV

 دکتر حسین موحدان 
دانشیار بخش چشم
hoss
einmovahedan@yahoo.com

 - بيماريهاي قرنيه

 

- زخم هاي قرنيه

- خشكي چشم و عوارض آن

- سلولهاي بنيادي و چشم

- کانژکتویت بهاره 

- قوز قرنیه

CV

 دکتر رامین صلوتی
دانشیار بخش چشم
  saloutir@hotmail.com

 - بيماريهاي قرنيه

 

- زخم هاي قرنيه

- خشكي چشم و عوارض آن

- سلولهاي بنيادي و چشم

- کانژکتویت بهاره 

- قوز قرنیه

 

CV

 دکتر ناصر اوجی 
استاد بخش چشم
owjin@sums.
ac.ir

- بیمایهای تیروئید در چشم

- تومورهای چشمی

- سیستم ثبت کشوری تومورها

 

CV

 دکتر منصور رحیمی
دانشیار بخش چشم
mrahimi@hotmail.
co.uk

 - ديابتيك رتينوپاتي

 

- رتینوپاتی نوزادان نارس

- شیوع دژنراسیون مرکز بینایی وابسته به سن  نارسی

- انسداد عروق شبکیه

 - درمان فاکتورضد رشد اندوتلیال عروقی

 

CV 

دکتر معصومه اقتداری
دانشیار بخش چشم
eghtedarim@gmail.com
 

 - پاتولوژی سلولهای بنیادی قرنیه

 

- پاتولوژی سلولهای بنیادی شبکیه

 

CV

 دکتر حسین جمالی 
استادیار بخش چشم
ja
mali.md_ophthal@yahoo.com

 - بيماريهاي قرنيه

 

- زخم هاي قرنيه

- خشكي چشم و عوارض آن

- سلولهاي بنيادي و چشم

- کانژکتویت بهاره 

- قوز قرنیه

 

 

CV

 دکتر شهرام بامداد
استادیار بخش چشم
bamdadsh@sums.ac.ir

 - بيماريهاي قرنيه

 

- زخم هاي قرنيه

- خشكي چشم و عوارض آن

- سلولهاي بنيادي و چشم

- کانژکتویت بهاره 

- قوز قرنیه

 

CV

 دکتر مهرداد آفرید
دانشیار بخش چشم
afaridm@sums.ac.ir

 - ديابتيك رتينوپاتي

 

- رتینوپاتی نوزادان نارس

- شیوع دژنراسیون مرکز بینایی وابسته به سن  نارسی

- انسداد عروق شبکیه

 - درمان فاکتورضد رشد اندوتلیال عروقی

 

 

CV 

 دکتر محمدحسین نوروززاده
استادیار بخش چشم
norozzadeh@gmail.com

 - ديابتيك رتينوپاتي

 

- رتینوپاتی نوزادان نارس

- شیوع دژنراسیون مرکز بینایی وابسته به سن  نارسی

- انسداد عروق شبکیه

 - درمان فاکتورضد رشد اندوتلیال عروقی

 

 CV

دکتر محمدرضا خلیلی
 استادیار بخش چشم
khalilimr@sums.ac.ir

 - عيوب انكساري و آمبليوپي

- بررسي اختلالات بينايي اصلاح نشده در سطح استان

- غربالگری ديد در سن قبل از 3 سالگي

- ژنتيك و چشم پزشكی

 

 CV

 دکتر معصومه معصوم پور
استادیار بخش چشم
masoumm@sums.ac.ir

 - گلوكوم و انواع و فراواني

- پراكندگي بيماري گلوكوم و شيوع آن

- گلوكوم زاويه باز

- غربالگری گلوكوم

- گلوکوم زاویه بسته

- آب سیاه 

 

CV

دکتر منصوره باقری
استادیار بخش چشم

mansooreh_bagheri@yahoo.co

- سلولهای بنیادی قرنیه
- سلولهای بنیادی شبکیه 

 

CV

دکتر حمیده مهدوی آزاد
هیئت علمی پژوهشی
مرکز تحقیقات چشم پوستچی

drmahdavih@gmail.com

 

-       مطالعات غربالگری بیماری های چشمی اطفال و بزرگسال

-       مطالعات هزینه- فایده  و هزینه اثر بخشی اقدامات غربالگری و پیشگیری در زمینه چشم پزشکی

-     مطالعات دانش، نگرش و عملکرد (KAP ) مردم در خصوص فاکتورهای خطر و معیارهای پیشگیری از بیماریهای شایع چشمی

-       مطالعات کیفیت زندگی بیماران چشمی 

-      مطالعات مربوط به ترجمه و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه های مرتبط با کیفیت زندگی بیماران چشمی

-      مطالعات مرتبط با دسترسی و استفاده از سیستم ارائه خدمات چشم پزشکی

-     مطالعات مربوط با تبعیت دارویی در بیماران چشمی

 

  
 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713