اعضای هئیت مؤسس مرکز      
    
       دکتر عباس عطارزاده جوزجانی
 دکتر حمید رضا جهادی حسینی
 دکتر محمدرضا طالب نژاد
 دکتر محمود نجابت 
 دکتر محمد رضا رازقی نژاد
 دکتر منصور رحیمی 
 دکتر معصومه اقتداری
 
 اعضای هئیت مؤسس نیمه وقت
 غیر چشم پزشک

دکتر مهرداد عسکریان (پزشکی اجتماعی)
دکتر مجید یاوریان (دکتری ژنتیک)
 
 
  

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713