اساتيد بازنشسته
 
drkhudadostCV
 
 
دکتر علی اصغر خدادوست

 
dr_ashrafzadeh.jpgCV دکتر محمد تقی اشرف زاده
dr_aminlari.jpgCV دکترعلی امین لاری
CV  دکتر محمدحسین روزیطلب
CVدکتر عباس عطارزاده
 CV دکتر مرسل مهریار
 CV دکتر حمید خوش نیت
CV  دکتر اسدالله کتباب
 CVدکتر حمید رضا جهادی حسینی
 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713