کارشناسان

 فاطمه قربانی زاده
كارشناس مدارك پزشكی
کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات
رابط IT
  
-----------------------------------------------------------------------------------
شیوا مصطفوی
كارشناس مترجمی زبان انگلیسی
ویراستار و مسئول دفتر مجله
رابط وب سایت مرکز تحقیقات
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نازنین دهقاتی
كارشناس حسابداری
کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات
N_dehghani91@yahoo.com
 
 
 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713