کارشناسان

 فاطمه قربانی زاده
كارشناس مدارك پزشكی
کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات
رابط IT


نازنین دهقانی
كارشناس حسابداری
کارشناس پژوهشی مرکز تحقیقات
N_dehghani91@yahoo.comطیبه شعبانیان
 كارشناس پژوهشی
ویراستار و مسئول
رابط وب سایت مرکز تحقیقات
 
 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713