زير شاخه ها و واحد هاي بخش چشم

سگمان قدامی (قرنیه(
دکتر حسین موحدان
دکتر محمود نجابت
دکتررامین صلوتی
دکتر شهرام بامداد
دکتر حسین جمالی
 
سگمان خلفی (شبکیه)
دکترحسین اشرف
دکتر محسن فروردین
دکترمنصور رحیمی
دکتر مهرداد آفرید
دکتر محمد حسين نوروززاده
دکتر محمدکریم جوهری
 
گلوکوم
دکترمحمدرضا رازقی نژاد
دکتر معصومه معصوم پور
 
چشم پزشکی اطفال و استرابیسم
دکتر مجیدفروردین
دکترمحمدرضا طالب نژاد
دکتر محمد رضا خلیلی
 
گروه پاتولوژی
دکترمعصومه اقتداری
 
گروه  اکولوپلاستیک
دکترناصر اوجی    
دکتر سیدباقر ابطحی

متخصص چشم پزشکی 
 
دکتر منصوره باقری                   
 
 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713