دانشجويان

از دانشجویان رشته پزشکی علاقمند به تحقیق و پژوهش در حیطه چشم پزشکی و علوم بینایی دعوت بعمل می آید تادر ساعات اداری به مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی مراجعه فرمایند ویا با شماره تلفن :3230283-071  تماس حاصل فرمایند. 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713