محققان

بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی این مرکز آماده است از همکاری تمامی محققان چشم پزشکی و علوم بینایی در سراسر کشور بهره گیری کند.

به همین منظور فرم توافق نامه همکاری فی مابین محققان ومرکزدر کتابخانه واقع درمرکزتحقیقات چشم موجود می باشد. خواهشمند جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم در ساعات اداری به این مرکز مراجعه فرمایید و یا با تلفن : 32302830 - 071 تماس حاصل فرمایید.

لازم به ذکر است تا کنون چندین توافق نامه پژوهشی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منعقد شده است.


 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713