محققان

بر اساس مصوبه شورای سیاست گذاری مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی این مرکز آماده است از همکاری تمامی محققان چشم پزشکی و علوم بینایی در سراسر کشور بهره گیری کند.به همین منظور فرم توافق نامه همکاری فی مابین محققان ومرکزدر کتابخانه واقع درمرکزتحقیقات چشم موجود می باشد .خواهشمند جهت اطلاعات بیشتر و دریافت فرم در ساعات اداری به این مرکز مراجعه فرمایید و یا با تلفن : 2302830 - 0711 تماس حاصل فرمایید.لازم به ذکر است تا کنون چندین توافق نامه پژوهشی مشترک با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی منعقد شده است.
 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713