دستياران

بر اساس مصوبه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی هر دستیار موظف است یک طرح تحقیقاتی در قالب طرح و یک پژوهش در غالب پایان نامه جهت فارغ التحصیلی ارائه نماید.

از دستیاران عزیز تقاضا می شود تا جهت تکمیل فرایند تصویت طرح و پایان نامه خود از ترم دوم سال یک به مرکز تحقیقات چشم مراجعه فرمایند.


 

 مرکز تحقیقات چشم پزشکی پوستچی 
آدرس الکترونیکی : psorc@sums.ac.ir

تلفن:
2302830-0713 
نمابر:
2355936-0713